پنجره راحت بازشو

⁩پنجره‌های «راحت بازشو»

اگر ارتفاع لنگه بازشو زیاد باشد و پنجره در ارتفاعی قرار بگیرد که امکان دسترسی مستقیم به دستگیره ناممکن و یا سخت شود، پیشنهاد چهلستون استفاده از سیستم «راحت بازشو» یا پنجره comfort دوحالته است.
در این سیستم، تمام حالت‌های بازشو فقط با استفاده از یک دست و حرکت دادن دستگیره انجام می‌گیرد.
در سیستم دوحالته راحت بازشو دستگیره در عرض پایین پنجره قرار می‌گیرد و باز و بسته کردن پنجره‌هایی که در ارتفاع قرار دارند، به آسانی صورت می‌پذیرد.

پنجره راحت بازشو