29
دی

درب های کشویی دفنی

درب های کشویی دفنی یا بدون آستانه

در درب های کشویی دفنی پروفیل افقی پائین درب یا ریل پائین داخل کانالی از قبل ایجاد شده در کف قرار میگیرد ، بطوریکه در هنگام باز بودن درب کشویی کف داخل ، کف بیرون و روی قاب درب آلومینیومی دفنی در یک سطح قرار دارند و در هنگام تردد هیچ گونه مانعی در سر راه قرار ندارد. در درب های کشویی دفنی از یراق آلات لیفت اند اسلاید و یا یراق کشویی معمولی استفاده می گردد.

در درب های کشویی دفنی قبل از اجرای کف باید طبق نیاز کانالی جهت قرارگیری ریل تعبیه شود .

درب های کشویی دفنی به دومدل اجرا می گردد. در نوع اول داخل کانال از قبل تعبیه شده ، ریل افقی درب کشویی بهمراه ناودانی و گاتر با ابعاد حدودی ۱۰۰×۱۰۰میلیمتر در جلوی ریل پنجره قرار میگیرد که در زمان ورود آب به ریل درب کشویی از محل های از قبل تعبیه شده در درب ، وارد ناودانی شده و از دو انتهای ناودانی از راه آب که با لوله کشی به فاضلاب وصل شده به بیرون هدایت می شود . این نوع درب کشویی عمدتاَ در محل هایی نصب می شود که آب ریز بسیار زیاد به درب کشویی وجود دارد ( کنار استخر یا باران گیر ) . در این نوع درب های دفنی بازشو ها به ۲ نوع قید های مخفی یا قید های پهن قابل اجراست.

در مدل دوم پس از تعبیه کانال مورد نیاز ، درب کشویی (بصورت فلت) داخل کانال قرار گرفته و سطح بیرون و داخلی با ریل آلومینیومی در یک سطح می باشد. این نوع درب عمدتاَ در محل هایی که آبریز بسیار کمی دارد قابل اجراست.

تفاوت این مدل با مدل اول اختلاف قیمت بسیار زیاد آن می باشد.

البته می توان قبل از اجرای این مدل در زیر ریل ، داخل دهانه کانال ورق گالوانیزه بصورت ناودانی خم شده با دو سر بسته قرار داد و راه آبی نیز برای آن تعبیه کرد که در مقایسه با مدل اول اختلاف قیمت بسیاری دارد. در این نوع می توان از یراق لیفت اند اسلاید و یراق کشویی معمولی استفاده نمود.

در نوعی دیگر از سیستم کشویی دفنی عرض ۱۶۸ میلمتر کف داخل با ریل آلومینیومی هم سطح بوده ولی کف بیرون (بطور مثال بالکن) ۳۰ میلیمتر از کف داخلی پائین تر می باشد. لذا در زمان ورود آب به داخل ریل به کف بالکن وارد می شود.

سیستم کشویی دفنیphoto 2023 01 19 08 05 35