• امضای شش قرار داد همکاری دوجانبه در خصوص پروژه شتابگر ملی
  • صادرات استان قزوین در سال 96 یک میلیارد دلار هدفگذاری شد
  • صدام قدرت غیرفیزیکی جنگ را فراموش کرده بود