• سوانح جاده ای بزرگترین زلزله کشور است که باید پیشگیری شود
  • مدیران مردمی و پاسخگو به جایگاه روابط عمومی ها باور دارند
  • قابليت واگذاري کتابخانه‌هاي تحت مالکيت شهرداري به نهاد کتابخانه‌ها
تشکیل ستاد ازدواج و امور جهیزیه مددجویان تحت پوشش و جامعه هدف

رمضانی، معاون اداره کل بهزیستی استان قزوین خبرداد:

تشکیل ستاد ازدواج و امور جهیزیه مددجویان تحت پوشش و جامعه هدف

غفار رمضانی معاونت حوزه اشتغال و مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان قزوین گفت: سازمان بهزیستی به استناد وظایف محوله ، اقدام به تشکیل ستاد ازدواج و امور جهیزیه مددجویان تحت پوشش و جامعه هدف خود نموده است .

سرپرست دفتر بانوان و خانواده استانداری قزوین:

بانوان کارمند می توانند از 2 ساعت ماموریت ورزشی استفاده کنند

رمضانی، معاون اداره کل بهزیستی استان قزوین خبرداد:

تشکیل ستاد ازدواج و امور جهیزیه مددجویان تحت پوشش و جامعه هدف