• کميته مشورتي سازمان‌هاي مردم نهاد در شهرداري قزوين تشکيل مي‌شود
  • عبدالرزاقي عضو شوراي شهرقزوين به عضويت شوراي استان درآمد
  • تخصصي نمودن بدنه شهرداري بسيار واجب است
مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی دارند

استاندار قزوین در جریان بازدید از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست شیرخوارگاه حلیمه (س) بیان کرد: مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نقش بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی دارند.

مدیران دستگاه ها ظرفیت های سرمایه گذاری را بروز رسانی کنند

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: باید مدیران دستگاه های اجرایی اهتمام ویژه ای نسبت به بهره گیری از ظرفیت های استان داشته باشند و با روزآمد کردن اطلاعات خود زمینه ارائه آنها را به سرمایه گذاران خارجی و سفارت خانه ها فراهم آورند.