الخدمات بعد البیع و تصلیحات شرکه جهلستون الایرانیه

الخدمات بعد البیع و تصلیحات شرکه ابواب و شبابیک جهلستون فی ایران

یجب ان یکن الانتاج النهائی لمجموعه ابواب و شبابیک جهلستون فی ایران وفق العدد القیاسی و تحت اختیار المستهلک الایرانی او الاجنبی. لذلک یجب اجراء القوانین و الارقام القیاسیه لمجموعه جهلستون الصناعیه فی موقع انتاج شباک ذو زجاج عازل فی ایران و فی موقع انتاج زجاج عازل فی ایران. لذلک منتجاتنا فی ایران لها 10 سنوات تامین و خدمات دائمیه و دعم.