1 برچسب خبری مرتبط به سریع القلم

محمود سریع القلم، پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران گفت: وقتی سیستم ساخته می‌شود، فکر اهمیت پیدا می‌کند و به صورت خودکار تخصص‌گرایی و شایسته سالاری رشد می‌کند.