1 برچسب خبری مرتبط به دکتربابایی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قزوین

دکتربابایی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قزوین خبرداد؛

کسب رتبه اول دفتر پرستاری بیمارستان رازی قزوین

دفتر پرستاری بیمارستان تأمین اجتماعی رازی قزوین در میان دفاتر پرستاری بیمارستان های تأمین اجتماعی سراسر کشور برای ششمین سال متوالی موفق شد تا رتبه یک عالی را کسب کند.