3 برچسب خبری مرتبط به بازنشستگان

کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین:

درآمد یک پزشک 50 برابر یک کارگراست

دبیر اعضای هیات اجرایی خانه کارگر استان قزوین با رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرس کانون بازنشستگان شهرستان قزوین دیدار و درباره مشکلات موجود کارگران و بازنشستگان بحث و بررسی کردند.

از سوی نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی قزوین صورت گرفت؛

انتقاد از تاخیر در پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

نایب رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان قزوین با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی وکانون عالی بازنشستگان از تاخیر در پرداخت مستمری برخی بازنشستگان این استان خبر داد.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان:

هدفمان افزایش سلامتی بازنستگان است

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان سازمان گفت :هدف از برپائی این همایش را ارائه ی راهکارهای اساسی در زندگی بازنشستگان و نهادینه شدن روحیه سلامتی به شکل رفتاری اجتماعی در حیات آنان در مسیر کاهش بسیاری از بیماری‌های جسمی و روانی است هدف اصلی سازمان که همان تکریم بهینه جمعیت سه میلیون نفری بازنشستگان می باشد.