2 برچسب خبری مرتبط به اهدای عضو

گزارشی از اهدای عضو آزاده عبدی؛

عبدی که آزاد شد

ما رابا رفتنش سرفراز کرد. برایمان آبرو خرید. خودش بزرگ منش بود بزرگ هم رفت. آزاد رفت. درست است دل ما را سوزاند. ولی سربلندمان کرد. زمانی که برای اهدا می بردند نقل آورده بودند. روی سرش نقل می­ پاشیدند.