1 برچسب خبری مرتبط به استاندار قزوین، مرتضی روزبه، فریدون همتی