2 برچسب خبری مرتبط به احمدی

در پی ناتوانایی مدیرکل فعلی فرهنگ و ارشاد استان قزوین در مدیریت اداره متبوع خود و مخالفت‌های مسئولین و کارکنان اش، رفتن نامبرده قطعی شده است و خبر می رشد که استاندار جدید قزوین نیز با دو نفر که سابقه مدیریت کل ارشاد استان‌های دیگر را دارند، مصاحبه کاری کرده است.