دسته بندی اخبار / شهری

انتصاب معاون سازمان آرامستان های شهرداری قزوین

در حکمی از سوی اصغری معاون شهردار قزوین صورت گرفت|؛

انتصاب معاون سازمان آرامستان های شهرداری قزوین

در حکمي از سوي معاون معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوين، تقی جمالی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین منصوب شد.