خبرنگاران با انتقادات سازنده می توانند مدیران شهری را از فساد دور کنند

شهردار قزوین با بیان اینکه سازندگی شهر و حل مشکلات شهروندان از رسالت های مشترک مدیریت شهری و رسانه ها محسوب می شود، عنوان کرد: خبرنگاران با انتقادات سازنده می توانند مدیران شهری را از فساد دور کنند.