خواهرخواندگی شهرها زمینه‌ای برای دیپلماسی شهری است

سید عباس موسوی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در مراسم چهارمین جایزه خشت طلایی تهران، با اشاره به ۲۵۰۰ قرارداد خواهرخواندگی بین شهرهای جهان گفت: قراردادهای خواهرخواندگی زمینه‌ای برای دیپلماسی شهری هستند.